Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - spoločnosti Verkehrsbüro Hotellerie

Ak sú osoby v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označené len v ženskom alebo len v mužskom rode, tak sa toto označenie vzťahuje na obidve pohlavia rovnako.

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov vás chceme informovať o tom, ako získavame, používame a poskytujeme vaše osobné údaje iným subjektom a akým ďalším spôsobom ich ešte spracúvame. Vám, ako individuálnemu zákazníkovi alebo zamestnancovi jedného z našich firemných zákazníkov alebo ako jednotlivcovi, ponúkame naše služby (zájazdy, pobyty, nocľah, stretnutia a podujatia, ako aj produkty a služby, ktoré s tým súvisia) prostredníctvom našich internetových stránok, mobilných aplikácií, e-mailovej komunikácie, prípadne inou online alebo offline formou alebo vám ich dáme k dispozícii. Snažíme sa čo najlepšie chrániť privátnu sféru používateľov našich webových stránok a zaobchádzame so všetkými osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami európskeho a rakúskeho práva na ochranu údajov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s otázkami k téme ochrany osobných údajov, budú použité výlučne na účely spracovania vašej požiadavky.

Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Prevádzkovateľmi v zmysle platných ustanovení súvisiacich s ochranou údajov sú

Verkehrsbüro Hotellerie GmbH vrátane týchto správcovských spoločností:
Austria Trend Hotel Europa Graz (Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz, Rakúsko)
Verkehrsbüro Kongresshotellerie GmbH
ATH International GmbH
Jakov-Lind-Straße 15, A-1020 Viedeň (tel .: +43/1 / 58800-752, e-mail: datenschutz@verkehrsbuero.com)
Hotel Management d.o.o.
Dunajska cesta 154, 1000 Ľubľana (e-mail: datenschutz@verkehrsbuero.com)

Ktoré kategórie osobných údajov sa spracúvajú?

Z dôvodu plnenia zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, sme povinní spracúvať tieto údaje:

Základné údaje o zákazníkoch – Keď nás kontaktujete alebo sa u nás zaregistrujete, prípadne využijete niektorú z našich služieb, tak zhromažďujeme všeobecné údaje o vašej osobe, aby sme vás mohli včas informovať o našich ponukách, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám, a mohli vás kontaktovať počas dovolenky, pobytu alebo v súvislosti s inou službou. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne čísla, údaje o zamestnávateľoch, poštovú adresu a v prípade potreby aj údaj o pohlaví a dátum narodenia.

Informácie o návštevníkoch a zájazde – Ak si cez nás rezervujete zájazd, pobyt alebo inú službu, tak detaily o zájazde, pobyte alebo iných službách (ako miesto príchodu, miesto odchodu a čas odchodu, let, hotel, prenájom vozidla) a iné údaje, ktoré sú potrebné pre ukončenie rezervácie, zhromažďujeme priamo od vás alebo – ak si nerezervujete pobyt alebo zájazd sami – tak ich zhromažďujeme nepriamo (prostredníctvom tretej strany), napríklad prostredníctvom vášho zamestnávateľa, cestovných agentúr, priateľov a rodinných príslušníkov alebo iných organizátorov. Zisťujeme aj osobné údaje patriace do osobitných kategórií, aby sme v prípade potreby dokázali splniť vaše požiadavky na stravu, zabezpečiť bezbariérovosť alebo iné požadované služby. Cestujúci nám musí takisto poskytnúť údaje z cestovného pasu. Ak rezervujeme zájazdy aj pre osoby, ktoré vás budú sprevádzať, tak aj v ich prípade zisťujeme tie isté kategórie osobných údajov. Poskytnite preto tieto informácie všetkým osobám, ktorých údaje uvádzate pri rezervácii zájazdu. Vaše osobné údaje budú uložené vo vašom používateľskom účte, príp. vašom profile so špecifikáciami zájazdu, do ktorého zaznamenávame informácie potrebné pre rezerváciu vášho zájazdu a zabezpečenie požadovaných služieb. Vo svojom používateľskom účte alebo profile so špecifikáciami zájazdu môžete uviesť ďalšie údaje vrátane prihlasovacích údajov do vernostných programov, identifikačných čísel pridelených inštitúciami a kontaktných údajov v prípade núdzovej situácie.

Informácie o platbe – Aby ste prostredníctvom našich služieb mohli uhradiť svoju rezerváciu a zrealizovať iné transakcie, musíme zhromažďovať údaje o platobných kartách alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na úhradu platieb.

Na základe nášho oprávneného záujmu zasielať vám personalizovanú reklamu a vypracovávať štatistiky o správaní zákazníkov pri návšteve našich internetových stránok spracúvame tieto údaje:

Údaje zo zariadení – Zhromažďujeme údaje o tom, ako využívate naše služby, vrátane IP adresy vášho počítača a údajov, ktoré sa prostredníctvom nej dajú zistiť (napríklad poskytovateľ internetu a geografická poloha), ďalej zhromažďujeme jedinečné čísla zariadení a iné technické informácie. Zhromažďujeme aj údaje o tom, ako používate naše webové stránky a mobilné aplikácie. Niektoré z týchto údajov zhromažďujeme prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií, ktoré tu opisujeme.

Na aké obdobie spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zostávajú uložené tak dlho a v takom rozsahu, ako to vyplýva zo zmluvy. V súlade účtovnými povinnosťami sme po ukončení zmluvy povinní archivovať vaše osobné údaje maximálne 7 rokov. Vaše osobné údaje ukladáme aj za týchto podmienok:

 • na základe nášho oprávneného záujmu, pokiaľ voči tomu nepodáte odôvodnenú námietku, alebo
 • na základe vášho výslovného súhlasu, až kým tento súhlas neodvoláte.

Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Poskytovanie našich služieb – Vaše osobné údaje používame na poskytovanie cestovných služieb, najmä rezervácií, ubytovaní, organizovaní stretnutí a podujatí, na vypracovanie cestovných plánov a faktúr, na zasielanie informácií o vašom zájazde alebo o našich produktoch a službách, na poskytovanie služieb zákazníkom a spravovanie vášho účtu.

Poskytovanie našich produktov a služieb firemným klientom – Vaše osobné údaje používame na plnenie našich zmlúv s vaším zamestnávateľom alebo subjektom, ktorý hradí cestovné náklady, na zasielanie informácií o našich produktoch a službách, príp. na to, aby mohli byť dodržané ich smernice.

Uskutočňovanie platieb – Vaše základné osobné údaje a informácie o platbe využívame na uskutočňovanie platieb a poskytovanie služieb zákazníkom, ktoré sú s tým spojené.

Prevádzkovanie internetových stránok, mobilných aplikácií a elektronická komunikácia – Údaje zo zariadení používame

 • na zabezpečenie online služieb,
 • na optimalizáciu nami poskytovaných služieb a ich obsahov,
 • na účely aktualizácie,
 • na analýzu trendov a analýzu využívania služieb, ktoré poskytujeme,
 • na zisťovanie efektívnosti našich reklám a ponúk.

Obchodná činnosť a zlepšovanie obchodných procesov – Vaše osobné údaje používame na dodržiavanie našich firemných smerníc a procesov, na účtovné a finančné účely, na odhaľovanie alebo zabránenie podvodným alebo trestným činom, na vykonávanie obchodnej činnosti, na analýzu a zlepšenie našej obchodnej činnosti a služieb a na iný účel, pokiaľ to vyžadujú právne predpisy.

Optimalizácia služieb a marketing

Je v našom a vašom oprávnenom záujme využívať vaše osobné údaje na optimalizáciu našich služieb a na poskytovanie budúcich služieb. To zahŕňa:

 • použitie informácií o pravidelných cestujúcich a o preferenciách týkajúcich sa zájazdu,
 • predvyplnenie formulárov a údajov k platbám,
 • použitie kontaktných údajov:
  • na sprostredkovanie informácií v prípade zmien v poskytovaní služieb,
  • na kontaktovanie v núdzových situáciách,
  • na získanie spätnej väzby o poskytnutých službách,
  • na zasielanie ponúk o našich produktoch a službách e-mailom alebo poštou (Tieto údaje sa môžu zhromažďovať od vydavateľov adries / sprostredkovateľov zoznamov alebo spoločností s priamym marketingom)

Informujte nás, ak nesúhlasíte s ukladaním alebo používaním svojich osobných údajov.

Komu a ako poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zásadne nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám bez vášho súhlasu. Výnimku tvoria osobné údaje, ktoré sme povinní poskytnúť na základe právnych alebo zmluvných záväzkov alebo na základe našich vzájomných záujmov, ktoré sú uvedené vyššie:

Váš zamestnávateľ alebo strana, ktorá hradí cestovné náklady/ubytovanie – Naša služba vám môže byť poskytnutá prostredníctvom zmlúv o poskytovaní služieb uzavretých s vaším zamestnávateľom alebo stranou, ktorá hradí cestovné náklady. Poskytujeme im vaše osobné údaje, aby sme im umožnili spravovať obchodné cesty a zabezpečili dodržiavanie nariadení spoločnosti o obchodných cestách. Na žiadosť vášho zamestnávateľa alebo strany, ktorá hradí cestovné náklady, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj ich servisným partnerom.

Poskytovatelia služieb a iní poskytovatelia cestovných služieb – Aby sme mohli úspešne rezervovať váš zájazd a poskytnúť vám a prípadným tretím stranám službu súvisiacu so zájazdom, tak musíme odoslať osobné údaje poskytovateľom služieb (napríklad leteckým spoločnostiam a hotelom) a poskytovateľom cestovných služieb (ako sú systémy elektronického predaja lístkov a poskytovatelia cestovných aplikácií) a ich servisným partnerom.

Servisní partneri – Údaje posielame poskytovateľom služieb v takom rozsahu, aby dokázali zrealizovať požadované služby. Týka sa to napríklad cestovných kancelárií, organizátorov stretnutí a podujatí, inštitúcií vydávajúcich víza a pasy, reštaurácií, mobilných aplikácií a vývojárov softvéru, ako aj IT podpory, dátového hostingu, marketingových a komunikačných systémov a inkasných služieb.

Prepojené spoločnosti – Osobné údaje poskytujeme v rámci koncernu tak, ako nám to umožňujú právne predpisy. Využívame ich na poskytovanie, analýzu a optimalizáciu ich a našich produktov a služieb.

Inštitúcie, banky a súdy – Osobné údaje poskytujeme aj dozorným orgánom, súdom, bankám a štátnym inštitúciám, pokiaľ usúdime, že je to z právneho hľadiska, na základe nariadení alebo v rámci súdneho konania nutné alebo prípustné alebo ak chceme ochrániť vaše alebo naše záujmy, práva a majetok alebo iné osoby.

Prevod podniku – Ak by sme dohodli alebo uzatvorili transakciu, ktorá sa týka celej našej spoločnosti alebo jej časti (napríklad reštrukturalizáciu, zlúčenie, predaj alebo akvizíciu), tak môžu byť poskytnuté osobné údaje tretím stranám podieľajúcim sa na tejto transakcii v takom rozsahu, ako to povoľuje zákon.

Facebook

Na našich internetových stránkach sa nachádzajú doplnky spoločnosti Facebook.

Prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook je spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokiaľ dotknutá osoba nežije v USA ani Kanade, tak je za spracúvanie osobných údajov zodpovedná spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Internetový prehliadač vášho zariadenia pri prezeraní jednotlivých podstránok našich internetových stránok, ktoré prevádzkujeme a na ktorých sa nachádza doplnok spoločnosti Facebook, prostredníctvom doplnku spoločnosti Facebook automaticky zabezpečí, aby sa z Facebooku stiahol príslušný doplnok. Kompletný prehľad všetkých doplnkov spoločnosti Facebook nájdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V súvislosti s týmto technickým procesom dostáva spoločnosť Facebook informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky si dotknutá osoba prezerá.

Ak ste súčasne prihlásení na sociálnej sieti Facebooku, tak spoločnosť Facebook pri každom načítaní našej internetovej stránky a počas celého jej prezerania dokáže rozoznať, ktoré konkrétne podstránky našej internetovej stránky ste navštívili. Tieto informácie sú zhromažďované prostredníctvom doplnku spoločnosti Facebook a Facebook ich priradí príslušnému účtu na Facebooku. Ak kliknete na jednu z ikon aplikácie Facebook, ktoré sa nachádzajú na našich internetových stránkach, napríklad na ikonu „páči sa mi to“, alebo pridáte komentár, tak Facebook priradí túto informáciu k vášmu osobnému účtu na Facebooku a uloží tieto osobné údaje.

Ak nechcete, aby sa prenášali informácie na Facebook, môžete tomuto prenosu zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu na Facebooku pred načítaním našej internetovej stránky.

Zásady o ochrane súkromia zverejnené na internetovej stránke Facebooku https://de-de.facebook.com/about/privacy/ poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany spoločnosti Facebook. Vysvetľuje tiež, ktoré možnosti nastavení ponúka Facebook na ochranu vášho súkromia.

S vaším súhlasom používa naša internetová stránka službu Conversion Pixel Tracking Service poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pomocou tejto služby sa dá sledovať správanie používateľov po tom, ako boli po kliknutí na reklamu zverejnenú na sociálnej sieti Facebook presmerovaní na našu internetovú stránku. To nám umožňuje zaznamenať efektivitu reklám na Facebooku na účely štatistického zisťovania a prieskum trhu. Zhromaždené údaje zostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme získať osobné údaje jednotlivých používateľov. Zozbierané údaje sú však uložené a spracúvané spoločnosťou Facebook. Informujeme vás o tom na základe našich poznatkov. Spoločnosť Facebook môže prepojiť údaje s údajmi vášho účtu na sociálnej sieti Facebook a použiť ich na vlastné reklamné účely v súlade so smernicami o ochrane údajov spoločnosti Facebook. Facebook Conversion Tracking umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom, aby zverejňovali reklamy vo vašom účte na Facebooku i mimo neho. Okrem toho je na tento účel vo vašom počítači uložený súbor cookie. Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete zakázať zobrazovanie reklám. zobrazovanie reklám spoločnosťou Facebook môžete nastaviť na tomto prepojení: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Google Analytics

Na našich internetových stránkach sa nachádza doplnok služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Služba Google Analytics je analytický nástroj. Prevádzkovateľom doplnku Google Analytics je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom doplnku služby Google Analytics je analyzovať počet návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google využíva získané údaje a informácie aj na vyhodnotenie využívania našich internetových stránok, na zostavenie online prehľadov aktivít na našich webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics uloží do vášho počítača súbor cookie. Uložením súboru cookie bude môcť spoločnosť Google analyzovať využívanie našich internetových stránok. Internetový prehliadač vášho zariadenia pri prezeraní jednotlivých podstránok našich internetových stránok, ktoré prevádzkujeme a na ktorých sa nachádza doplnok služby Google Analytics, prostredníctvom doplnku služby Google Analytics automaticky zabezpečí prenos údajov spoločnosti Google na účely online analýzy. V súvislosti s týmto technickým procesom získa spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je napríklad vaša IP adresa, ktoré spoločnosť Google využíva aj na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vyúčtovanie provízií.

Pomocou súborov cookie sa ukladajú osobné informácie, ako je prístupový čas, miesto, z ktorého bola stránka navštívená, a frekvencia návštev našich internetových stránok. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa tieto osobné údaje vrátane IP adresy vášho počítača prenesú na server spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže za určitých okolností preniesť tieto osobné údaje získané týmto technickým postupom aj tretím stranám.

Ukladaniu súborov cookie cez našu internetovú stránku môžete zabrániť vhodným nastavením svojho prehliadača a natrvalo odmietnuť, aby sa súbory cookie ukladali. Takto nastavený internetový prehliadač zabráni aj spoločnosti Google, aby uložila súbor cookie do vášho počítača. Okrem toho môžete súbor cookie, ktorý už je uložený prostredníctvom služby Google Analytics, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných programov.

Okrem toho máte možnosť vzniesť námietky voči zhromažďovaniu údajov získaných službou Google Analytics na účely zisťovania využívania tejto internetovej stránky, ako aj namietať a zabrániť spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google. Na tento účel si môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača z internetovej stránky https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doplnok prehliadača oznámi službe Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že sa nesmú prenášať žiadne údaje ani informácie o návštevách webových stránok službe Google Analytics. Spoločnosť Google považuje inštaláciu doplnku prehliadača za rozporuplnú. Ak sa z vášho počítača vymažú údaje alebo ho budete formátovať či nanovo inštalovať, tak musíte nanovo nainštalovať doplnok prehliadača, aby sa služba Google Analytics deaktivovala.

Ďalšie informácie a platné ustanoveniao ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobnejší opis fungovania služby Google Analytics nájdete na stránke https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Funkciu chat

Na naše webové stránky sme integrovali funkciu chat, ktorú poskytuje spoločnosť Zendesk, Inc., 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Účelom tejto funkcie chat je poskytnúť pomoc na základe vašich vstupov v chate. Pritom Zendesk zhromažďuje a používa informácie, ktoré poskytujete, aby ste zlepšili kvalitu funkcií chatu.
Štandardné zmluvné doložky a dohoda o spracovaní údajov medzi Zendeskom a nami poskytujú potrebné záruky v Spojených štátoch amerických na zabezpečenie štandardu ochrany súkromia v súlade s ustanoveniami Európskej únie o ochrane údajov. Vaše informácie nebudú zdieľané funkciou chat s inými procesormi mimo Európskej únie.
Viac informácií a Zendesk Privacy Policy nájdete na adrese https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

Medzinárodný prenos dát

Na vyššie uvedený účel poskytujeme vaše osobné údaje poskytovateľom cestovných služieb a súdom aj mimo vašej domovskej krajiny alebo nášho členského štátu, vrátane krajín, ktoré za určitých okolností nemusia mať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov. V záujme ochrany osobných údajov sa údaje prenášajú v súlade s príslušnými dohodami o prenose osobných údajov a inými bezpečnostnými opatreniami. Bez ohľadu na to, kde spracúvame vaše informácie, chránime ich spôsobom opísaným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Cookie policy

Domain Name Purpose Specification Storage time

.adform.net

cid

Targeting/Advertising

This cookie is used to improve advertising for website visitors. It can redirect more relevant advertisements to the visitor, and helps improve reports on campaign performance  

 

uid Performance This cookie provides a uniquely assigned, machine-generated user ID and gathers data about activity on the website. This data may be sent to a 3rd party for analysis and reporting.  
.austria-trend.at _gcl_au Targeting/Advertising Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services  
  _ga Performance This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.  
  _gid Performance This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.  
  _gat_UA Performance This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.  
  _fbp Targeting/Advertising Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers  
  __zlcmid Functional Live chat widget sets the cookies to store the Zopim Live Chat ID used to identify a device across visits.  
.doubleclick.net IDE Targeting/Advertising This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.  
.facebook.com fr Targeting/Advertising Encrypted Facebook ID and Browser ID   
.zdassets.com __cfduid Technically necessary Cookie associated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.  
.zopim.com __cfduid Technically necessary Cookie associated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.  
www.austria-trend.at PHPSESSID Technically necessary Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.  

International data transmission

 

We may transfer your information to jurisdictions outside of your home country for the purposes described here, including to countries that may not provide the same level of data protection as your home country. To protect the information, transfers will be made in accordance with appropriate data transfer agreements and other protections. Regardless of where we process your information, we protect it in the manner described in this Privacy Statement and in accordance with applicable law.

Aké máte práva?

Máte právo

 • požiadať o potvrdenie, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a následne máte právo na bezplatnú informáciu o uložených osobných údajoch a na získanie kópie týchto informácií;
 • zrušiť súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to ovplyvnilo právoplatnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonávalo od udelenia súhlasu až do jeho odvolania;
 • žiadať opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne,
 • žiadať okamžité vymazanie vašich osobných údajov za predpokladu, že neexistuje žiadny právny dôvod, aby sme naďalej uchovávali príslušné údaje;
 • žiadať obmedzenie spracúvania;
 • získať vami poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi (bez toho, aby sme vám v tom zabránili);
 • na priamy prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a za predpokladu, že tým nebudú obmedzené práva a slobody iných osôb;
 • podať sťažnosť na rakúsky úrad pre ochranu údajov v prípade protizákonnej činnosti z našej strany.

Ako chránime vaše údaje?

Prijímame primerané administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom a používaním. Vaše osobné údaje ukladáme len na obdobie, ako je to potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a na oprávnenú realizáciu obchodných činností, iba ak by sme boli na základe právnych nariadení alebo predpisov alebo z dôvodu sporu a úradného vyšetrovania povinní uchovávať tieto údaje na dlhšie obdobie.

Všeobecné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osobných údajov

Zaväzujeme sa, že v čase určenia prostriedkov spracúvania, ako aj v čase samotného spracúvania vašich osobných údajov prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, ktoré sú určené na účinné zavedenie zásad ochrany osobných údajov a začleníme do spracúvania nevyhnutné záruky, aby sme splnili požiadavky tohto nariadenia a chránili vaše osobné údaje.

Z toho dôvodu prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že sa štandardne budú spracúvať iba tie osobné údaje o vašej osobe, ktorých spracúvanie sa vyžaduje na konkrétny účel, čím predovšetkým zabezpečíme, aby vaše osobné údaje neboli bez vášho zásahu štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iného pseudonymizáciu a šifrovanie vašich osobných údajov, ako aj schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a zabezpečenie systémov spracúvania a služieb, schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup v prípade fyzického alebo technického incidentu, ako aj pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Osobitné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osobných údajov

Secure Socket Layer (SSL)

Všetky rezervačné formuláre, prostredníctvom ktorých nám poskytnete osobné informácie, používajú na účely zabezpečenia vašich osobných údajov metódu šifrovaného prenosu (SSL). SSL je skratka protokolu „Secure Socket Layer“. To, že sa nachádzate na zabezpečenej stránke, teda že sa údaje z tejto stránky preniesli do počítača pomocou tejto metódy, zistíte tak, že adresa webovej stránky (URL) nemá na začiatku bežný reťazec „http: //“, ale namiesto toho uvádza „https: //“, ako aj na základe vyobrazených špeciálnych symbolov v stavovom riadku (zvyčajne v spodnej časti okna) prehliadača:
 Internet Explorer
 Firefox
 Chrome
 Safari

Server a klient (t. j. počítač) medzi sebou komunikujú šifrovane pomocou zabezpečeného pripojenia, prostredníctvom ktorého sa môžu prenášať akékoľvek údaje. Na zabezpečenie bezpečného prenosu sú v prípade protokolu SSL potrebné certifikáty, aby bolo jasné, kde sa daný server nachádza a kto ho prevádzkuje.
Certifikačná autorita SSL: Na získanie takéhoto certifikátu je potrebné vlastniť certifikát, ktorý ručí za správnosť údajov. Naše zabezpečené servery boli certifikované spoločnosťou Comodo Group.
SSL Certificate Authority

Zmeny

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z dôvodu obchodných zmien alebo novej legislatívy v prípade potreby upraviť. Ak dôjde k zásadným zmenám v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, tak na našej internetovej stránke zverejníme upozornenie ešte pred nadobudnutím ich platnosti. Takisto vás o tom budeme informovať aj iným spôsobom, ak to bude vyžadovať platná legislatíva.

Otázky

Ak máte otázky alebo nám chcete adresovať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním vašich údajov, tak sa obráťte sa na našich pracovníkov z oddelenia služieb zákazníkom alebo nám napíšte na adresu:

Verkehrsbüro Group, IT/Datenschutz, Jakov-Lind-Straße 15, 1020 Viedeň, Rakúsko, príp. datenschutz@verkehrsbuero.com

Vašu žiadosť preskúmame a písomne na ňu odpovieme do 30 dní od jej doručenia.

Online Dispute Resolution

Under the following link you will find the Online Dispute Resolution platform from EU Commission:  ec.europa.eu/consumers/odr.